‘En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ (Rom 8:28)

Dankbaar omdat alles goed gaat

Bent u dankbaar en kunt u dankdag houden? En waarvoor wilt u de Heere danken? Voor alles? Misschien waren er moeilijk dingen in uw en jouw leven in het afgelopen seizoen en is er veel fout gegaan. Maar wanneer ging het fout? En wat is goed? Wat de een goed vindt, keurt een ander misschien wel af. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome ‘dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede’. Dus ook als zij denken dat het niet goed gaat, gaat het toch goed! Is dat geen mysterie? Dit gaat tegen ons verstand in en strijdt met ons vlees. Maar wie zijn dan degenen die God liefhebben?

God liefhebben

Als eerste moeten wij zeggen dat er niemand is die God liefheeft. De belijdenis van de kerk zegt: ‘Want ik ben van nature geneigd, God en mijn naaste te haten.’ (HC vr 5) Wij allen zijn van God afgeweken en van Hem vervreemd. Hoe kunnen wij Hem dan liefhebben? Wij gaan Hem liefhebben als we, door de werking van de Heilige Geest, oog krijgen voor Zijn liefde. Dat God, uit eeuwige zondaarsliefde, Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Maar hier hebben we geen oog voor of misschien durven we het niet op onszelf te betrekken. Heeft de Heere ook niet met u en met jou een verbond der genade opgericht? Hij heeft Zich verbonden aan u en Hij wil, als Vader, u en jou met alle goed verzorgen. Met alle goed! Dat betreft niet alleen het tijdelijk, maar in het bijzonder de dingen die de eeuwigheid aangaan. Werd deze liefde al beantwoord in (jo)uw leven? Daarom gebeuren er iedere dag weer dingen in ons leven, zodat wij tot de erkenning komen, dat de Heere de levende God is, in Wiens hand alle dingen liggen.

Alles werkt mee  

Het volk Israël trok door de woestijn, op weg naar het beloofde land. De Heere had beloofd dat zij in dat land zullen komen om daar te wonen. En daarom gebeurden er allemaal hele mooie dingen, wonderen en tekenen, maar er gebeurden ook moeilijke dingen. De Heere strafte hun ongehoorzaamheid en gaf vijanden op hun pad. En dat was nodig om tot de erkenning te komen, dat Hij hun getrouwe Verbondsgod is. Dat was nodig om tot de erkenning te komen dat Hij Zijn volk liefheeft, opdat zij Hem zouden liefhebben. Zo geeft de Heere voorspoed, opdat wij Hem dankbaar zouden zijn. En Hij geeft tegenspoed, opdat wij geduldig zouden zijn. Maar ook, zoals zondag 10 in de Heidelbergse Catechismus ons leert, dat ‘in alles, dat ons nog toekomen kan, wij  een goed toevoorzicht (d.i. vertrouwen) hebben op onze getrouwe God en Vader.’ Dan is alle tegenspoed nog geen tegenspoed. Maar het is ook niet vanzelfsprekend dat voorspoed ook werkelijk voorspoed is. Wie mag het weten? Degenen die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen. 

Geroepen

Het zou zomaar een barrière kunnen opwerpen in uw denken. Het is alles naar Gods voornemen en alleen in Zijn voornemen worden wij geroepen. Wat een wonder is Gods eeuwig welbehagen. Als Hij Zich niet had voorgenomen zondaren te redden, dan was het voor eeuwig verloren geweest. En omdat Hij mensen verkoren heeft tot zaligheid roept Hij mensen. Hij roept door Zijn Woord en Hij achtervolgt u met Zijn Woord. Daarom lezen wij ook nu weer deze meditatie. Of twijfelt u eraan of Hij u roept? Hij roept, maar houdt u het ook voor Zijn roepen? Is het tot de hartelijke erkenning gekomen, dat Hij het is, Die naar u vraagt? Terwijl wij niet naar Hem vragen! Dan mag er ook een gelovig ‘weten’ zijn. Dan mag het met Paulus mee worden gejubeld: ‘En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ Dan verandert het mysterie in een wonder en mogen we ons verwonderen in Gods ongekende liefde en genade. Dan worden we het eens met de weg die de Heere met ons gaat en zijn we Hem er dankbaar voor. Dan is het werkelijk dankdag!

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

To top