“Hef uw ogen op“

En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. (Johannes 14 vers 3)

Als vlees en hart bezwijken en de beven- de voeten afdalen in het donkere dal van de schaduw des doods, tot wie zullen wij dan anders opzien dan tot Jezus? De we- reld verliest haar waarde, alle schepse- len verdwijnen voor onze ogen. Slechts een Voorwerp blijft over en houdt het oog van de gelovige op Zich gericht. Het is Jezus, de Zaligmaker; het is Immanu- el; God verschenen in het vlees. Het is de overste Leidsman van onze zaligheid, de Overwinnaar van de dood, de Bero- ver van het graf. Hij is onze Vriend, onze Broeder, onze Jozua, onze Jozef, Die lief- devol en trouw bij u blijft tot op het laat- ste ogenblik. Jezus is daar om opnieuw de dood tegemoet te gaan en hem met Zijn eigen wapens te verslaan. Jezus is daar om Zijn verlosten, die van de aarde afscheid nemen, te doen gedenken dat het graf niet duister kan zijn en niet kan overwinnen, omdat Hij er Zelf door- heen gegaan is, eruit is opgestaan en nu voor eeuwig leeft.

Zieke, zie in uw kwijnende toestand op Jezus! Stervende, zie in uw doodstrijd op Jezus! Bent u een zondaar? Jezus is de Zaligmaker. Bent u sidderend en bang? DE Herder van de kudde is met u, en niemand zal Zijn schapen uit Zijn hand rukken.

Volkomen en gepast beantwoordt het evangelie nu aan uw toestand. In uw li- chamelijke zwakheid, in uw dufheid van geest, zijn er slechts twee waarheden waaraan u nu mot denken: Uw zondig- heid en Christus verlossing, uw leegheid en Christus algenoegzaamheid.

Dit is genoeg! Meer hebt u niet nodig, meer eist God niet van u. Hef uw ogen op, terwijl u uw zwakheid voelt, terwijl u zich bewust bent van uw onwaardig- heid, terwijl de ijzige wateren zich rond- om u verheffen. Richt ze op Jezus.; dan zal alles wel zijn.

Hoort u de woorden van Uw Zaligma- ker niet? Hij roept u vanuit de wereld der heerlijkheid; waar Hij u nodigt om te komen: “Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom. ”Gelovige zie op Hem, steun op Hem, klem u aan Hem vast, ar- beid voor Hem, lijd voor Hem. En als dit nodig is, sterf voor Hem. Zo zult u Hem liefhebben en op Hem vertrouwen, le- ven en sterven in Jezus alleen.

Morgengedachten Octavius Winslow

To top