Kerkenraad

Ambt en kerkenraad

a. Ambt aller gelovigen


Het is de roeping van elke christen zijn gaven te ont­plooien tot eer van God, tot welzijn van de naas­te, tot opbouw van de gemeente en tot een getuigenis in de wereld.

Dat zal pas echt goed gestalte krijgen wanneer men een band van levend geloof kent aan God en aan ­ Christus. Anderzijds kunnen gemeenteleden, zonder nog te durven gewagen van een persoon­lijk levend geloof, zeer wel hun gaven en ta­lenten dienstbaar maken bij allerlei arbeid in de gemeente. De ker­ken­raad dient daarnaar te zoeken en de ontwikkeling deze gaven te stimuleren en daarvan gebruik te ma­ken. (1 Cor. 12 : 12-31). 

b. Oorsprong en wezen van het ambt


Behalve het ambt aller gelovigen zijn er de “bij­zonde­re” amb­ten, nl. de predikant, de ouder­ling en de diaken. Christus regeert en leidt immers Zijn Kerk door de ambten. (Efeze 4, e.a.) Daarom behoort een ambtsdrager in zekere mate het getuigenis in zich te hebben dat hij door Christus tot het ambt geroepen is. Daarbij zal hij tevens door de gemeente tot een bepaalde taak in het ambt moeten zijn gekozen.

De ambtsdragers behoren allereerst naar Jezus Christus te horen en Hem te dienen. Van daaruit vertegenwoordigen zij Hem in de gemeente in de zaken als de verkondiging, het opzicht, het diaconaat, enz. In deze visie staat het ambt tegenover de gemeente. Hoewel van gelijke bewe­ging als ieder ander, heeft de ambtsdrager hier een andere plaats dan het gemeentelid. Dit dient goed beseft te worden.

Voor de taakomschrijving van de onderscheiden ­ambten verwij­zen we naar de Kerkorde en de daarbij behoren­de ordinan­ties.

Op grond van de Schrift wijzen wij de vrouw in het ambt af.

Daarmee is echter niet uitgespro­ken dat aan de vrouw niet een waardevolle plaats en betekenis in de ge­meente is toebedeeld. Integendeel.

c. De kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit 9 leden, inclusief de predikant. ( 3 ouderlingen met een wijk, 2 ouderlingen die kerkvoogdijzaken behartigen en 3 diakenen) De ambtsdragers worden gekozen en treden af naar de bepalingen van de kerkorde. Hierbij  heeft de gemeente voor de lopende 6 jaar een gedeeltelijke volmacht aan de kerkenraad verleend.

Alle ambten gelijk


De leiding van en de verantwoordelijkheid voor alle arbeid berust bij de kerkenraad.  Hier zijn de drie ambten bij elkaar als college en wordt gezamenlijk een beleid uitgestippeld, waar nodig en mogelijk in overleg met andere organen. Hierbij heerst geen ambt over het andere ambt en geen ambtsdrager over de andere ambtsdrager.  Er dient een sfeer van openheid en vertrouwen, van liefde en vrede te heersen, met elkander buigend onder het Woord van Christus en ons verantwoordelijk wetend voor de zaak en de naam van Hem. (Efeze 4)

Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen.

FunctieNaamAdresPostcodeWoonplaatsTelefoonnummerE-mail adres
Preses kerkenraadDs. R. v.d. KampEikenlaan 24043 KPOpheusden0488-441416rvandekamp@kliksafe.nl
ScribaP. VogelaarRhenendael 73911 RMRhenen0318 – 823052scriba@hhgachterberg.nl
Ouderlingen (met een wijk)A. de JongRuiterpad 793911 SKAchterberg0317-61 68 08adejong@hhgachterberg.nl
E.M. ter MaatenMaatsteeg 63911 VLRhenen0317-61 78 97emtermaaten@hhgachterberg.nl
D. H. VlastuinLarikslaan 223911 DPRhenen0317 - 70 10 30 dhvlastuin@hhgachterberg.nl
Ouderlingen (die kerkvoogdijzaken behartigen)J. JansenDe Veldse Eng 23911 XXRhenen0317 - 61 22 26jjansen@hhgachterberg.nl
Naam AdresPostcodeWoonplaatsTelefoonnummerE-mail adres
J.E. van LaarCuneraweg 1903911 RSAchterberg0317 - 35 75 63jevanlaar@hhgachterberg.nl
A.J. WisserhofDe Weide 83911 XVAchterberg0317-617399ajwisserhof@hhgachterberg.nl
C. HootsenDe Dijk 643911 SNAchterberg0317 - 617575 chootsen@hhgachterberg.nl
To top