Diaconie

Het formulier van bevestiging van ouderlingen en diakenen zegt dat het ambt van de diaken is:

  • het verzamelen van middelen ten behoeve van de armen
  • een juist uitdelen van het ontvangene.

De grondslag van bovenstaande staat in Handelingen 6 : 1 – 7, waar het gaat over de instelling van het diakenambt.

De kerkorde zegt dat het diaconaat gestalte krijgt in o.a.

  • het betrachten van onderling dienstbetoon
  • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
  • het verrichten van bepaalde taken op diaconaal terrein
  • het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeven van het maatschappelijk welzijn
  • het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in en buiten Nederland.

Secretaris

Dhr. D.H.Vlastuin
Larikslaan 22
3911 DP Rhenen
Tel. 0317 – 701030
E-mail dhvlastuim@hhgachterberg.nl
Bankrekeningnummer: NL 24 RABO 0329 202 782


Diaconale Hulpdienst HHG Achterberg-Rhenen

Binnen onze kerkelijke gemeente is een thuishulporganisatie opgezet. Deze organisatie heeft als doel om tijdelijke hulp te verlenen, bijvoorbeeld bij mensen die na een operatie weer uit het ziekenhuis mogen thuiskomen. Als er na een operatie structureel hulp nodig is, zal er ook contact gelegd moeten worden met de burgerlijke gemeente Rhenen. Deze is verplicht om hulp te verlenen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De thuishulporganisatie is ook bedoeld voor het verlichten van de vaak zware taak van mantelzorgers. Oppas of gezelschap voor een hulpvrager is dan mogelijk. Gemeenteleden kunnen zich als vrijwillig hulpverlener (m/v) aanmelden.
Hulpaanvragen kunnen gedaan worden bij één van de diakenen of via het volgende e-mailadres diaconalehulpdienst@hhgachterberg.nl. Of bij Erik Vlastuin (0317-701030) die coördinator is geworden van de diaconale hulpdienst. Vrijwilligers kunnen zich ook bij hem aanmelden.

To top