Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur.

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Aangepaste versie van 2 april

Maatregelen i.v.m. het corona virus:

 1. De diensten worden op de gewone tijden gehouden. Het is een online-dienst. De gemeente luistert thuis. Dit kan via onze eigen website!
 2. Naast de predikant zijn in de dienst aanwezig: één ouderling, één diaken, de koster en de organist. De afstand van 1½ meter wordt in acht genomen.
 3. De collecten worden alleen bij de deur gehouden.
 4. De kerkgangers die thuis luisteren, kunnen hun gaven op drie manieren overmaken:
  1. Via de bank naar de nummers van de Diaconie en Kerkvoogdij. Deze nummers staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode.
  2. Ook kan via onze eigen website (knop iDEAL) geld overgemaakt worden. Dit kan ook na de zondag! Vul s.v.p. het doel in!
  3. Collectebonnen kunnen eventueel in een envelop – met vermelding van het doel – in de brievenbus bij de kerk gedaan worden.
 5. Een ieder wordt opgeroepen deze informatie in de gemeente door te geven.
 6. Elke donderdagavond is er om acht uur een korte meditatie te beluisteren, verzorgd door onze eigen predikant.
 7. Over een eventuele video-uitzending vindt u hieronder een apart bericht.

De HEERE schenke in Zijn huis, maar ook in de huiskamers Zijn zegen over de Woordbediening.


Liturgie

Ochtenddienst 5 april
Ps. 27:2
Ps. 27:3
Mattheus 27:15-31
Ps. 22:1, 3
Ps. 116:2, 3
Ps. 52:7
Middagdienst 29 maart
Ps. 106:2
Ps. 30:8
Lukas 23:26-43
Ps. 51:1, 2 en 4
Ps. 85:3
Ps. 24:5

Meditatie

“En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israël opgehouden.” (2 Sam. 24:25)

Een welverdiende straf

Hij was gewaar-schuwd door zijn knecht Joab. Toch deed hij het tegen beter weten in. Hij schreef een volkstelling uit. Een zondige begeerte woekerde als onkruid op de bodem van zijn hart. Gods toorn rust op het volk (2 Sam. 24:1) en satan krijgt speelruimte – niet meer dan hij wil – om het hart van David op te stoken (1 Kron. 21:1). Hij bemest het onkruid van de begeerte en bewatert de akker van Davids hart en van het volk. Ondanks een geestelijk advies, zet de koning zijn zinnen op zijn eigen eer en imago. Het woord van David wint het van het woord van dit geestelijke advies van Joab. Wat kan een kind van God vallen. Zijn project van bijna 10 maanden zal en moet doorgang vinden. Hij kan trots zijn als hij hoort dat hij 1,3 miljoen strijdbare mannen in zijn rijk telt.

Video uitzending

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten uit te gaan zenden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Achterliggende weken is hier hard aan gewerkt om dit technisch mogelijk te kunnen maken. Vanaf zondag 5 april worden de diensten met beeld en geluid uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  Alleen meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin.  Omdat installatie en aanschaf van de camera en bijbehorende apparatuur veel geld kost (ca. € 1.500,-) willen we graag in contact komen met personen die (een gedeelte van) dit bedrag willen sponsoren. Inmiddels is er reeds €1010,- aan giften ontvangen t.b.v. aanschaf apparatuur, waarvoor hartelijk dank!  Uw bijdrage mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).

Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.