Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Achterberg-Rhenen.

Op deze website wordt een beeld van onze gemeente gegeven. U treft hier informatie aan over onze kerkdiensten, verenigingswerk en veel andere zaken.

De tijden van de diensten zijn 10.00 en 16.30 uur en worden gehouden aan de Korte Steeg 8

 

Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente – zo de Heere wil en wij leven.

 


MEDEDELING NAMENS DE KERKENRAAD

Mededelingen van de kerkenraad over de diensten (update 05-03-21).

Hoewel er in de achterliggende maanden veel besmettingen vastgesteld werden in Rhenen, hebben wij in onze kerkelijke gemeente geen besmettingen vastgesteld die herleid kunnen worden tot kerkbezoek. Wij houden ons aan alle hygiënemaatregelen en nemen de 1,5 meter in acht. Daarnaast zorgen wij ervoor dat mensen elkaar niet hoeven te passeren. Wij ventileren goed en zingen vier keer per dienst een psalmvers. Daarom menen wij dat wij op een verantwoorde manier samenkomen en bidden dat God Zijn zegen geeft over de samenkomsten. 

 De volgende maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Beperkt aantal kerkgangers.
 • De catechisaties, de clubs en de zondagsschool vervallen tot nader order (of worden online vorm gegeven).

Protocol tijdens de kerkdiensten

 1. Gezinnen zitten bij elkaar in de kerk.
 2. U wordt door de helpers van de kosters een zitplaats aangewezen. We beginnen voorin de kerk en werken naar achteren toe, zodat men zo weinig mogelijk langs zittende gemeenteleden hoeft te lopen. U wacht bij de hoofdingang tot u naar uw plaats wordt gebracht.
 3. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. Daar zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
 4. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
 5. Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt.
 6. De kerk wordt verlaten op aanwijzen van de kosters. (we beginnen achterin)
 7. Voor de drie collecten worden de melkbussen gebruikt. Ook kunt u desgewenst uw gaven overmaken via de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij. Deze nummers kunt u vinden op de site (rechts onder de activiteiten) en staan in de gemeentegids en op de achterkant van de kerkbode. Dit kan ook na de zondag, zodat we de zondagsrust  respecteren!
 8. Alle (hygiëne)maatregelen van de overheid / het RIVM worden nageleefd.
 9. Ga niet naar de kerk als u verkouden bent.
 10. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot koorts heeft.
 11. Ga niet naar de kerk als u of een huisgenoot gezondheidsklachten heeft, die kunnen duiden op corona.

 


Liturgie

17 april, 10:00 uur
Psalm 118:3
Schriftlezing: Johannes 21:15-25
Psalm 25:2
Psalm 73:12
Psalm 89:7
17 april, 16:30 uur
Psalm 33:11
Schriftlezing: 1 Cor. 15: 42-58
Psalm 89:19
Psalm 85:4
Psalm 68:10

Meditatie

En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.   Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. (Matth. 28:4-5) 

Zou Jezus echt een engel nodig hebben om de steen van het graf weg te rollen? Natuurlijk niet. Toch is er een engel. Deze daalt af uit de hemel, omdat de Zoon van God uit de dood herrijst om eeuwig eer te ontvangen. De engelen waren er allang mee begonnen en hier daalt een engel van de Heere naar beneden om de Koning van de hemelse heirlegers te eren. Daarom komt deze engel om de steen voor deze Koning weg te doen, dienstvaardig is deze lichtgestalte. Zijn gedaante is als de bliksem, zo licht en zijn kleding wit als sneeuw, zo rein. De engel eert Jezus en zal Zijn jongeren opwekken om hetzelfde te doen. Engelen hebben geen genade nodig om dit te doen. Predikers hebben het wel nodig. Als wij Christus niet eren, hoe zouden we anderen kunnen opwekken om Hem te eren?

Lees verder


Video uitzending

Videouitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden uitgezonden met geluid én beeld via www.kerkdienstgemist.nl. Dit zal gebeuren zolang de gewone diensten niet mogelijk zijn. Meeluisteren blijft uiteraard ook mogelijk via de website van de kerk en de Lucas kerktelefoon kastjes. Indien u problemen ondervindt met het bekijken en/of beluisteren van de diensten vragen wij u contact op te nemen met diaken D.H. Vlastuin. Aan het volgen en beluisteren van de kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl zijn kosten verbonden. Uw bijdrage hiervoor mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0329 202 782 t.n.v. Diaconie HHG Achterberg-Rhenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met diaken J.E. van Laar (0317-357563) of D.H. Vlastuin (0317-701030).


Meeluisteren

Om meteen mee te kunnen luisteren met een kerkdienst druk op onderstaande knop.